Wspólnicy Lawyers' Service. Kancelarii Adwokacko - Radcowskiej J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c., w ostatnich latach brali czynny udział m.in. w następujących konferencjach naukowych/debatach. Byli autorami m.in. poniższych publikacji:

 • Wydatki oskarżyciela posiłkowego i ich pełne rozliczenie – postępowanie karne, czy cywilne? - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK, Warszawa kwiecień 2016r. (autorzy: J. Omielianczuk, Z. Pyt).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Sejm RP, UJK, Warszawa kwiecień 2015r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Modele ochrony praw człowieka: amerykański i europejski. Sejm RP, UJK, Warszawa kwiecień 2014r.
 • Prawo jednostki a prawo sąsiedzkie - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK,Warszawa kwiecień 2013r.
  (autor: J. Omielianczuk).
 • Nadużycie prawa cywilnego procesowego - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK, Warszawa kwiecień 2013r.
  (autor: Z. Pyt).
 • Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP. Sejm RP, Warszawa listopad 2012r.
 • Odrębność umowy o zakazie konkurencji – uwagi na tle polskiego kodeksu pracy (art. 1011-1014), Publikacja pokonferencyjna IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łucku, czerwiec 2012r. (autor: J. Omielianczuk).
 • Poręczenie za dług – nowy sposób na uszczuplenie środków na ochronę zdrowia - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UW, UJK, Warszawa kwiecień 2012r. (autorzy: J. Omielianczuk, Z. Pyt).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa, Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, marzec 2008r.
 • Spotkanie dyskusyjne (charakter zamknięty) z udziałem ekspertów holenderskich na temat prawa własności, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa listopad 2007r.
 • Cywilnoprawne aspekty wynagradzania szkód powstałych w związku z zabiegiem medycznym – Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego „Науковий ВІСНИК” 3/2007. (autor: J. Omielianczuk).
 • Należyta staranność w stosunku zobowiązaniowym na gruncie przepisów polskiego kodeksu cywilnego – Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego „Науковий ВІСНИК” 2/2007. (autor: Z. Pyt).
 • Umowa usług eksportowych jako alternatywa legalizacji pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców niebędących obywatelami UE – w: Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy pod red. Rafała Biskupa, Małgorzaty Ganczar, Lublin wrzesień 2007r. (współautor: J. Omielianczuk, Z. Pyt).
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – rozważania na temat instytucji actio pauliana i jej miejsce w kulturze prawnej Ukrainy i Polski. Publikacja pokonferencyjna XIII Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie", Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, luty 2007r. (autor: Z. Pyt).
Copyright (c) Lawyers' Service. Kancelaria Adwokacko-Radcowska J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c.